Ladislav Simon, 980 41 Dubovec 74

+421905748162 info@autoservissimon.sk

Obchodné podmienky

Všobecné zmluvné obchodné podmienky internetového obchodu www.autoservissimon.sk

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.autoservissimon.sk: Ladislav Šimon-Autoservis , 980 41, DUBOVEC 74 IČO: 46542591, DIČ: 1076087507 (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.autoservissimon.sk, (ďalej len obchod).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu alebo odoslala objednávku na mailovú adresu obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky či e-mailom).

6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú emailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky pokiaľ nie je dohodnuté inak.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), záručný list (ak ho výrobca poskytuje) a reklamačný protokol.

3. Prevádzkovateľ dôkladným zabalením zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

• za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru počas prepravy kupujúcemu zavinené Slovenskou poštou, resp. kuriérskou službou.

• za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi obchodu a to najneskôr do 48 hodín od prevzatia emailom alebo telefonicky.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

3. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 30% z danej objednávky.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a stornovanie objednávky

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii ( odoslaní ) objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii alebo telefonicky na uvedený kontakt. Na uvedenú emailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďaľšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky, písomne, alebo emailom. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú a bude zrušená.

5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese reklama@pwdesign.sk a to uvedením čísla objednávky, meno, email a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtovane žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. V prípade platby vopred bude kúpna cena kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet určený kupujúcim pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
Objednávku nie je možné stornovať u tovarov vyrábaných alebo objednaných priamo pre kupujúceho, pokiaľ už objednávka bola odsúhlasená, potvrdená kupujúcim a zadaná výrobcovi.

6. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim formou telefonického alebo emailového potvrdenia objednávky. Oznámenie o prijatí a zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju emailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci ( nepodnikateľ ) – spotrebiteľ môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa určeného osobitne pre jedného
spotrebiteľa (napr. košeľa s vyšitým monogramom, košeľa zhotovená podľa osobných mier zákazníka, iných ako sú uvedené v tabuľke rozmerov, alebo tovar v neštandardnom vyhotovení), alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo prostredníctvom vyplneného formulára, ktorý je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho.
Kupujúci – spotrebiteľ vyplní formulár, priloží ho k tovaru spolu s originálnym dokladom o kúpe (faktúra) a na vlastné náklady odošle do 7 pracovných dní od prijatia tovaru, pokiaľ možno v pôvodnom balení, bez poškodenia a vád, so všetkými štítkami na adresu prevádzkovateľa: Ladislav Šimon-Autoservis , 980 41, DUBOVEC 74

3. Kupujúci (nepodnikateľ) – spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 7 pracovných dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom” obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote najneskôr 15 dní od spätného prevzatia tovaru danej kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 15 dní od spätného prevzatia tovaru danej kúpnej zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim alebo prostredníctvom banky na platobnú kartu, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Pokiaľ nebude vrátený tovar spôsobilý na ďalší predaj predávajúci si vyhradzuje právo na neuznanie odstúpenia od zmluvy a tovar bude odoslaný na adresu kupujúceho.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

• ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),

• objednaný tovar už nie je možné zaobstarať alebo dodať v dohodnutej cene alebo v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,

• ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
V prípade platby vopred bude kúpna cena kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet určený kupujúcim pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

VI. Dodacie podmienky a termíny

1. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

2. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.

3. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.

4. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Pri potvrdení objednávky bude kupujúci vždy oboznámený s presným termínom odosielania tovaru, a to buď telefonicky alebo emailom.

Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

6. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.

VII. Cena dopravy tovaru

1. Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy – poštovného a tovaru sú konečné.

2. Pri dodávke tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty je účtované poštovné

3. Pri dodávke tovaru prostredníctvom expresnej (kuriérskej) prepravnej spoločnosti v rámci Slovenskej republiky je účtované poštovné

4. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu e-mailom alebo telefonicky.

VIII. Nedoručené zásielky – neprevzaté zákazníkom

1. Ak zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky učtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

2. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred ( bankový prevod ), k čomu zákazníkovi bude zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

3. Pokiaľ zákazník v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Zákazník bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

4. Ďalšie nákupy zákazníka prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred.

5. Neprevzatím objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy vzniká predávajúcemu škoda, ktorú si môže nárokovať, a to vo výške 30% zo sumy objednávky. Na základe potvrdenia objednávky kupujúcim telefonicky alebo emailom a jeho následného neprevzatia si predávajúci môže uplatniť vymožiteľnosť týchto strát.

IX. Kúpna cena a spôsob platby

1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné.

2. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky – všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena po potvrdení objednávky predávajúcim je záväzná.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa.

5. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) pri dobierke – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra

b) prevodom na účet prevádzkovateľa

X. Záručná doba, riešenie reklamácii, doklady

1. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

4. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke predajcu.

XI. Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Vyššie uvedené údaje sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa a nebudú inak poskytnuté tretej strane.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva e-shopu www.autoservissimon.sk. (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).

Aktualizáciu osobných údajov si môže vyžiadať predávajúci v prípade opakovanej objednávky vystavenej registrovaným uzivateľom na internetovej stránke obchodu.

3. Využívaním internetového obchodu www.autoservissimon.sk. kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

Údaje zákazníkov sa tretím osobám neposkytujú v zmysle Zákona 58/1998. (s výnimkou orgánov k tomu Zákonom oprávnených)

Zrušenie registrácie a zákaznického konta kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@autoservissimon.sk Zákaznícke konto bude deaktivované a kupujúci bude informovaný e-mailom. Všetky osobné, zákaznikom poskytnuté údaje budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok . Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.autoservissimon.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01.2017 a plne nahradzujú predchádzajúce podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Autoservis Šimon
Prevádzkovateľ internetového obchodu

*Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.01 2017